Page 18 - Binder1

This is a SEO version of Binder1. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
ROMANIAN TIMES
MESAJE BIBLICE
18
(continuare din num]rul trecut)
de Preot Aurel Sas
Cuvântul regelui Solomon către popor
Atunci Solomon a zis:
„Domnul a spus că binevoiește să locuiască în norul cel
întunecos”. „Eu Ți-am zidit Templu ... în care Tu să petreci. Apoi s-a întors regele cu fața spre
mulțime și a binecuvântat toată adunarea Israeliților,
... Și a zis: „
Binecuvântat să fie Domnul
Dumnezeul lui Israel, Care a grăit cu gura Sa către David, tatăl meu, ceea ce astăzi a împlinit
cumâna Sa!
El a zis:
Din ziua în care am scos pe poporul Meu Israel din Egipt, nuMi-am ales
cetate înnici unadin semințiile lui Israel, unde săfie zidităCasa încare săpetreacănumeleMeu;
dar apoi, amales Ierusalimul pentru petrecerea numeluiMeu în el, și amales peDavid ca să fie
peste poporul Meu Israel.
Lui David, tatăl meu, îi intrase în inimă să zidească casă numelui Domnului
Dumnezeului lui Israel; Însă Domnul a zis către David, tatăl meu: Ți-ai pus în gând să zidești
casă numelui Meu; este bine că ți-ai pus aceasta la inimă. Însă nu tu vei zidi Templul ci fiul tău,
care va ieși din coapsele tale, acela va zidi casă numelui Meu: Și a împlinit Domnul cuvântul
Său, care l-a grăit. Eu amumblat în locul tatălui meu,..., și amzidit Templul numelui Domnului
Dumnezeului lui Israel. Și am pregătit acolo loc pentru Chivotul în care se află Legământul
Domnului, făcut cu părinții noștri, când i-a scos din pământul Egiptului”
(3 Regi 8:12-21).
Reflecție.
ÎnScripturademai sus,DomnulDumnezeudescoperă lumii întregi, zicând:
„...dar apoi, amales Ierusalimul pentru petrecerea numelui Meu în el, și amales pe David ca să
fie peste poporul Meu Israel”
(3 Regi 8:16). Deci, dacă nu am știut până astăzi, acumputem să
cunoaștem că Ierusalimul este în chip deosebit cetatea sau orașul ales de Dumnezeu pentru El.
Și în același timp, Domnul Dumnezeu descoperă pentru toate popoarele, și poporul care l-a ales
Dumnezeu, să locuiască în Ierusalimși înpământul Canaan, adică poporul Israel, când zice:
„Și
am ales pe David ca să fie peste poporul Meu Israel”
(3Regi 8:16), adică se subînțelege că și
pe urmașii poporului regelui David, adică pe Israel, Dumnezeu i-a ales o dată pentru totdeauna,
dându-le orașul Ierusalimca și capitală a națiunii lui Israel.
În Ierusalim pot să locuiască suflete din toate popoarele lumii, chemând numele
lui Dumnezeu, dar Ierusalimul rămâne al lui Dumnezeu, și cum spunem noi azi: și capitala
poporului Israel, dată de Dumnezeu, pentru întreaga istorie, până la a 2-a venire a Domnului,
când va fi „un cer nou și un pământ nou”, după Scriptura care zice:
„Dar noi aşteptăm, potrivit
făgăduinţelor Lui, ceruri noi şi pământ nou, în care locuieşte dreptatea”
(2 Petru 3:13). În alte
Scripturi, Dumnezeu descoperă lumii și Ierusalimul ceresc, când zice:
„... al noului Ierusalim,
care se pogoară din cer, de la Dumnezeul Meu”
(Apoc. 3:12; 21:2-10).
Pământul Canaan, adică pământul poporului Israel, a fost făgăduit de Dumnezeu
părinților națiunii lui Israel, adică: lui Avraam, Isaac și Iacov, și urmașilor lor, după Scripturile
demai sus. De aceea, Dumnezeu a adus pe poporul Său ales Israel dinEgipt și i-a dat pământul
Canaan drept moștenire. Așa că Dumnezeu nu vrea împărțirea Ierusalimului, cum vor unii
David – marele rege al lui Israel, după „inima Domnului”
CONDUC<TORI DUP< „INIMA LUI DUMNEZEU”
{I CONDUC<TORI DUP< „INIMA OAMENILOR” (XIV)
VA URMA
conducători de popoare de azi, ca să facă un compromis de pace. Rezolvarea problemelor
pentru pace în Ierusalim, este după Scriptura care zice:
„Rugaţi-vă pentru pacea Ierusalimului
şi pentru îndestularea celor ce te iubesc pe tine”
(Psalmul 121:6), și prin respectarea Legilor lui
Dumnezeu din Sfintele Scripturi.
Acum nu trebuie înțeles greșit, că Dumnezeu ar locui numai în Ierusalim. Nu.
Dumnezeu este necuprins de gând, de cuvânt și de spațiu, Dumnezeu este omniprezent, adică
pretutindenea, adică începând din sufletele oamenilor și în toate localitățile din lumea întreagă,
unde se cheamă numeleLui, ca să lemântuiască de orice primejdii, dupăScriptura care zice:
„Şi
tot cel ce va chema numele Domnului se va mântui”
(Fapte 2:21). Iar în următoarea Scriptură,
Domnul Iisus oferă un răspuns de viață dătător:
„Răspunzând, Iisus le-a zis: Vă rătăciţi neştiind
Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu”
(Matei 22:29).
Rugăciunea lui Solomon la sfințireaTemplului
„Apoi a stat Solomon înaintea Jertfelnicului Domnului, în fața întregii adunări a lui
Israel, și a ridicatmâinile sale la cer, și a zis: „DoamneDumnezeul lui Israel!Nu esteDumnezeu
asemenea Ție, nici în cer s
us, nici pe pământ jos; Tu păzești Legământul și ai milă de robii
Tăi, care umblă cu toată inima lor înaintea Ta; ..., Și acum Doamne Dumnezeul lui Israel, să
împlinești cuvântul care l-ai grăit cu robul Tău David, ..., Oare adevărat să fie ca Domnul să
locuiască cu oamenii pe pământ? Cerul și cerul cerurilor nu te încap, cu atât mai puțin acest
Templu pe care l-amzidit numelui Tău;
Însă caută la rugăciunea robului Tău, ... Ascultă strigarea și rugăciunea cu care se
roagă astăzi; Să fie ochii Tăi deschiși ziua și noaptea laTemplul acesta, ..., Să asculți rugăciunea
robuluiTăuși apoporuluiTău, Israel, cândseva ruga în locul acesta,CândpoporulTău Israel va
fibătut dedușmani, pentrucă apăcătuit înainteaTa, și ei sevor întoarce laTine și sevormărturisi
numelui Tău, aducând rugăciuni și cereri în acest Templu, Atunci Tu să asculți din cer, să ierți
păcatul poporului Tău Israel ...
Când se va încuia cerul și nu va mai fi ploaie, pentru că ei au păcătuit înaintea ta,
și Îți vor aduce rugăciuni în locul acesta și vor mărturisi numele Tău și se vor întoarce de la
păcatul lor, ...Atunci Tu să asculți din cer și să ierți păcatul robilor Tăi și al poporului Tău Israel,
arătându-le calea cea bună pe care sămeargă, și să trimiți ploaie pământului Tău pe care l-ai dat
poporului Tău de moștenire! De va fi foamete pe pământ, de va fi ciumă și boală molipsitoare,
de va fi vânt dogoritor, uscăciune, lăcustă, omidă, dușmanul de-l va strâmtora în porțile cetății
lui, de va fi orice necaz și orice boală, Orice rugăciune, orice cerere care se va face de orice om
din tot poporul lui Israel, cândei își vor cunoaștemustrarea cugetului lor și își vor întindemâinile
lor la Templul acesta. Tu să asculți din cer, din locul șederii Tale și sămiluiești;... pentru ca să se
teamă deTine în toate zilele cât vor trăi pe pământul pe care l-ai dat părinților noștri.
Chiar străinul, care nu este din poporul Tău Israel, de va veni pentru numele Tău din
pământ depărtat, căci se va auzi de numele Tău cel mare și de mâna ta cea puternică... Să-l
asculți din cer, din locul șederii tale, și să faci tot ceea ce străinul îți va cere, ... Când ei (poporul
Israel) în pământul în care se vor găsi în robie, …Și se vor întoarce către Tine, se vor întoarce
la Tine cu toată inima lor, ... în pământul dușmanilor care i-au robit,... Atunci să asculți din cer,
rugăciunea și cererea lor, ... și să ierți poporul Tău.
Când Solomon a sfârșit toată această rugăciune și cerere către Domnul, s-a sculat
dinaintea Jertfelnicului Domnului, unde stătuse în genunchi cu mâinile întinse spre cer, Și
stând în picioare, a binecuvântat toată adunarea Israeliților, zicând:
„Binecuvântat fie Domnul
Dumnezeu, Care a dat odihnă poporului Său Israel, ... Să fie cu noi Domnul Dumnezeul
nostru, ... Plecând spre El inima noastră, ... Pentru ca să cunoască toate popoarele că Domnul
este Dumnezeu și nu este altul afară de El ... Și regele împreună cu toți Israeliții au adus jertfă
Domnului.
Și a sărbătorit Solomon și sărbătoarea Corturilor în același timp cu tot Israelul,
strângându-seadunaremare...pânălarâulEgiptului,pentruafiînainteaDomnuluiDumnezeului
nostru timp de șapte zile și alte șapte zile, adică paisprezece zile. În ziua a opta, Solomon a dat
drumul poporului. Și au binecuvântat toți pe rege și s-au întors la corturile lor, bucurându-se și
veselindu-se cu inima pentru tot binele ce l-a făcut Domnul robului SăuDavid și poporului Său
Israel”
(3 Regi 8:22-66).
Reflecție.
Trebuie săcitimși să recitimRugăciunea lui Solomon la sfințireaTemplului,
pentru că este inspirată de Dumnezeu, și ca să putem înțelege cuprinsul ei profund și de
nemărginit. De la Templul de atunci, trebuie să venim la lăcașul Bisericii de azi, unde poporul
trebuie să se adune laSlujbe, caDumnezeu să-l ierte de toate păcatele și să-l izbăvească din toate
nevoile. Fiindcă Scripturile descoperă că fără întoarcerea poporului la Dumnezeu din rătăcirile
lui, nu se poate iertarea și restaurarea lui.
Declaraţie comună cu privire la parteneriatul
strategic pentru secolul XXI
....
(continuare din pag. 13)
operaţiuni. Ambele ţări cred că o asemenea cooperare aduce beneficii pe termen lung
pentru relaţia noastră în domeniul securităţii şi consolideazăAlianţa Nord-Atlantică.
Continuăm să sprijinim oportunităţile de sporire a schimburilor comerciale şi a investiţiilor,
a cooperării dintre comunităţile de afaceri din SUAşi România, precum şi dezvoltarea unei
cooperări mai profunde în domeniul industriei şi tehnologiei.
Preşedintele Obama a aprobat legi iniţiate în comun de mai mulţi membri ai Congresului.
Aceste legi ar modifica criteriile pe care trebuie să le îndeplinească ţările pentru a fi admise
în programul Visa Waiver, cu scopul de a garanta aprecierea cuvenită aliaţilor puternici.
Legislaţia cere ţărilor aspirante la statutul de membru al programului Visa Waiver să îşi ia
angajamentul de a spori cooperarea cu SUAîn domeniul combaterii terorismului. Ne dorim
ca România să îndeplinească acest obiectiv.
În căutarea unei viziuni comune asupramodalităţilor de a extinde şi intensifica Parteneriatul
StrategicdintreStateleUnitealeAmericii şiRomânia,celedouăţăriauidentificaturmătoarele
domenii în care cooperarea se poate consolida:
· sistemul SUA de apărare antirachetă şi capacităţile NATO de apărare antirachetă,
înţelegând faptul că acest sistem contribuie la asigurarea unei mai bune apărări a Statelor
Unite, a României şi a statelor europene membre NATO şi sporeşte stabilitatea regională;
· dezarmare, neproliferare şi control al armamentului;
· combaterea terorismului şi căutarea unor soluţii în cazul altor noi riscuri şi ameninţări,
inclusiv prin sporirea schimburilor de informaţii;
· cooperare şi stabilitate regională, inclusiv înEuropa deEst şi Balcanii deVest, inclusiv prin
îmbunătăţireacooperării NATO-UEşi consolidarea instituţiilor euro-atlanticeşi princăutarea
de soluţii la conflictele prelungite;
· comerţ şi investiţii, inclusiv facilitarea de contacte între comunităţile de afaceri, în paralel cu
reafirmarea angajamentului nostru faţă de principiile pieţei, statul de drept, asigurarea unui
mediu de afaceri stabil, transparenţă şi integritate publică;
· securitate energetică, inclusiv asigurarea diversităţii surselor şi rutelor de transport
energetice, precum coridorul sudic, dezvoltarea de reţele electrice inteligente, studierea
surselor alternative de energie (inclusiv gazele de şist) şi concentrarea asupra asigurării
unor surse alternative de energie ecologică şi liberalizării pieţelor, în vederea atragerii de
noi investiţii în sectorul energetic;
· democraţie şi stat de drept, drepturile omului şi bună guvernare, inclusiv prin susţinerea
fermă a acestor valori în regiune, în ţările membre ale Parteneriatului Estic (Republica
Armenia, Republica Azerbaijan, Belarus, Georgia, Republica Moldova şi Ucraina),
încurajarea reformelor şi consolidarea democraţiei în respectivele ţări. În plus, eforturile
noastre comune de susţinere a Comunităţii Democraţiilor şi apartenenţa la Consiliul ONU
pentru Drepturile Omului constituie iniţiative importante.
· educaţie, cercetare şi contacte interpersonale, facilitate prin schimburile de reprezentanţi
ai diverselor profesii, investitori, oameni de afaceri, profesori şi cercetători;
· ştiinţăşi tehnologie, inclusivcontinuareasusţinerii activităţilor dediversificareapersoanelor
de contact în rândul membrilor comunităţilor de profesori şi cercetători;
Vigurosul şi dinamicul Parteneriat Strategic dintreSUAşi România poate creşte securitatea
şi prosperitatea ambelor ţări şi aşteptăm cu nerăbdare cooperările viitoare.
Washington, DC, 13 Septembrie 2011